home

pic

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปี 2011 โดยนโยบาย AEC ซึ่งมีอดีตนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่ นักวิชาการ                       และนักลงทุนระดับแนวหน้าร่วมการสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการผลักดันพัฒนา การค้าการลงทุนสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ก่อนที่สมาคมจะก่อตั้งขึ้นได้มีการต้อนรับคณะภาครัฐจากประเทศจีนที่มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังจากมีนโยบายการค้าเสรีอาเซียน สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและความร่วมมือกันระหว่างนักลงทุนในสหภาพอาเซียน โดยสมาคมจะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างไทยและอาเซียนสำหรับนักธุรกิจที่มีความประสงค์ไปลงทุนในประเทศจีนและเป็นตัวแทนจัดหาทรัพยากรสำหรับนักลงทุนจีนที่ต้องการมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือและติดต่อกันทางการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนจีนไทย รวมถึงความร่วมมือ เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน

            หลังจากจัดตั้งสมาคมฯ ครบปี สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนมีสมาชิกทั้งสิ้นกว่าร้อยราย ซึ่งประกอบไปด้วยประเภทธุรกิจต่างๆอาทิ ธุรกิจอาหาร, สื่อ, อุตสาหกรรมเบา, การค้าการลงทุน, โลจิสติกส์, นักกฎหมาย, สถาบันศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านการลงทุนและบริการต่างๆ ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทางสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนมีการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐจีน CCPIT, สมาคม, หอการค้าบรูไน, หอการค้าอินโดนีเซีย, หอการค้าลาว, หอการค้ามาเลเซีย, หอการค้าเวียดนาม, หอการค้าฟิลิปปินส์, สภาอุตสาหกรรมพม่า, สภาอุตสาหกรรมสิงค์โปร์ต่างๆ เป็นต้น

การแสดงความเห็นถูกปิด